Sorting
Source
IBUK Libra
(4)
Form of Work
E-booki
(4)
Author
Gajewska Magdalena Anna
(1)
González Ana Garrido
(1)
Lewicka Maria
(1)
Peshkov Ivan
(1)
Wielecki Kamil M
(1)
Zuazo Aitor Arruza
(1)
Year
2020 - 2024
(1)
2010 - 2019
(3)
Country
Poland
(4)
Language
Polish
(3)
English
(1)
Genre/Form
Praca zbiorowa
(1)
4 results Filter
E-book
In basket
Nie na miejscu: ciała (nie)namacalne w kulturach mniejszościowych Półwyspu Iberyjskiego. Literatura, kino i sztuka Odnosząc się do kultur katalońskiej, galisyjskiej, baskijskiej oraz mirandyjskiej, autorzy tomu podejmują próbę zbadania, jak w literaturze, kinie i sztukach plastycznych tych kręgów kulturowych wygląda konceptualizacja inności, ze szczególnym uwzględnieniem problematyki cielesności. Analizują sposoby, jakich kultury mniejszości używają przy konstruowaniu kategorii Innego i tworzeniu – w odniesieniu do tej kategorii – własnych tożsamości. Zastanawiają się nad tym, jak kultury dominujące (odpowiednio: hiszpańska i portugalska) wpisują inność w kultury mniejszości. Badają także wartości przypisywane Innemu i to, jak przejawiają się one poprzez ciało, z uwzględnieniem obu perspektyw. Wreszcie przyglądają się obszarom inności wpisanym w tożsamości katalońską, galisyjską, baskijską i mirandyjską, ich możliwym wariantom oraz wielowymiarowemu charakterowi. Publikacja na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa 3.0 PL (CC BY 3.0 PL) (pełna treść wzorca dostępna pod adresem: http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/pl/legalcode). ****** Este volumen pretende investigar cómo la literatura, el cine y el arte catalán, gallego, vasco y mirandés conceptualizan, desde un enfoque corporal, la alteridad. Los artículos que en él se recogen estudian cómo se construye al Otro desde la perspectiva de las culturas minorizadas y cómo en referencia a este Otro se crean identidades propias. Por otra parte, también se reflexiona sobre cómo las culturas dominantes (la espanola y la portuguesa, respectivamente) inscriben la otredad en las culturas minorizadas. Asimismo, se examinan los valores que se atribuyen al Otro y cómo se manifiestan a través del cuerpo desde ambas perspectivas y qué áreas de alteridad se enmarcan en las identidades catalana, gallega, vasca y mirandesa, sus posibles variantes y su carácter pluridimensional. La publicación tiene la licencia Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Polonia (CC BY 3.0 PL) (licencia completa disponible en: http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/pl/legalcode). ****** Out of place: (in)tangible bodies in the minority cultures of the Iberian Peninsula. Literature, Cinema and Art This volume aims to research how Catalan, Galician, Basque and Mirandese literature, cinema and art conceptualize alterity with a focus on the corporeal. The articles explore how the Other is constructed from the perspective of minority culture and how their own identities are created in reference to this Other. Furthermore, the authors reflect on how the dominant cultures (Spanish and Portuguese, respectively) inscribe otherness in minority cultures. They also examine the values attributed to the Other and how they manifested themselves through the body from both perspectives, they look at areas of alterity framed in the Catalan, Galician, Basque and Mirandese identities, their possible variants and their multidimensional character. The publication is licensed under the Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Poland license (CC BY 3.0 PL) (full license available at: http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/pl/legalcode). ********* Mgr Magdalena Anna Gajewska (ORCID 0000-0001-7126-9179) - doktorantka w Instytucie Studiów Iberyjskich i Iberoamerykańskich na Wydziale Neofilologii Uniwersytetu Warszawskiego. Studiowała filologię iberyjską oraz etnologię i antropologię kulturową na UW. Jej zainteresowania skupiają się wokół reinterpretacji baskijskiego folkloru we współczesnym kinie. Mgr Aitor Arruza Zuazo (ORCID 0000-0003-3139-8042) - od 2001 roku pracownik Instytutu Studiów Iberyjskich i Iberoamerykańskich na Wydziale Neofilologii Uniwersytetu Warszawskiego. Ukończył studia prawnicze na Uniwersytecie w Deusto, akredytowany przez Oficjalną Szkołę Języków Bilbao jako nauczyciel języka baskijskiego i hiszpańskiego. W 2019 roku podjął studia doktoranckie z tematyki polskiej antropologii i kultury Basków. Dr Ana Garrido González (ORCID 0000-0002-4978-8498) - od 2010 roku pracownik Instytutu Studiów Iberyjskich i Iberoamerykańskich na Wydziale Neofilologii Uniwersytetu Warszawskiego. Ukończyła filologię na Uniwersytecie w Santiago de Compostela. Jego badania koncentrują się wokół tematyki emigracji i wygnania w literaturze, teorii emocji, gender studies i krytyki feministycznej. Prezes AIEG i kierownik Ośrodka Studiów Galicyjskich na UW. W 2020 roku otrzymała nagrodę Xohana Torres Essay Award dla Da viúva de vivo a Muller navigator.
This item is available online. Expand information to see details.
Dostęp do treści elektronicznej wymaga posiadania kodu PIN. Po odbiór kodu PIN zapraszamy do biblioteki.
E-book
In basket
Form of Work
Genre/Form
Zagadnienia Rodzajów Literackich To wielojęzyczne czasopismo zostało powołane przez założycieli przede wszystkim dla prezentacji problematyki genologicznej w ujęciach badaczy z Polski i z całego świata. Redakcja podjęła też publikację, w każdym zeszycie, materiałów do przyszłego słownika rodzajów literackich. Oprócz tego ukazywały się tu również artykuły komparatystyczne i teoretycznoliterackie. Obecnie redaktorzy zachowując dotychczasowy profil pisma, otwierają szerzej łamy dla wszelkiego typu studiów literaturoznawczych bez względu na tematykę i założenia metodologiczne. Pojawiać się będą w "Zagadnieniach Rodzajów Literackich" także teksty o tematach kulturoznawczych, które będą penetrować bliższe i dalsze konteksty literatury. "ZRL" to jedyne w Polsce czasopismo wielojęzyczne, w którym kształtuje się międzynarodowa współpraca literaturoznawców Wschodu i Zachodu. Na jego wzór powstał swego czasu w USA genologiczny periodyk „Genre” (o czym anonsowali w artykule wstępnym z pierwszego tomu jego redaktorzy).
This item is available online. Expand information to see details.
Dostęp do treści elektronicznej wymaga posiadania kodu PIN. Po odbiór kodu PIN zapraszamy do biblioteki.
E-book
In basket
Form of Work
Agata Błachnio, Aneta Przepiórka, Tomasz Rowiński: Dysfunkcjonalne korzystanie z internetu – przegląd badań [Dysfunctional Internet use – Review of research], doi: 10.7366/1896180020143101, s. 378–395; Anna Studzińska, Bogdan Wojciszke: Przekonania o genezie różnic płci a legitymizacja nierówności kobiet i mężczyzn [Beliefs in origins of sex differences and legitimization of inequality of men and women], doi: 10.7366/1896180020143102, s. 396–408; Edyta Biełous, Jerzy Trzebiński: Nadzieja podstawowa a wizje świata społecznego [Basic trust and beliefs about social world], doi: 10.7366/1896180020143103, s. 409–421; Klara Królewiak, Monika Wróbel: Poczuję to, co ty, jeśli cię polubię? Wpływ atrakcyjności interpersonalnej na zarażanie afektywne [Will I feel the way you do, because I like you? The influence of interpersonal attraction on affect contagion], doi: 10.7366/1896180020143104, s. 422–436; Joanna Barlińska, Piotr Szarota: Światopogląd a style randkowania [Worldview and dating styles], doi: 10.7366/1896180020143105, s. 437–444; Małgorzata Niesiobędzka: Jak wzmocnić dyscyplinę podatkową? Wpływ charakteru komunikatu perswazyjnego i moralności podatkowej na zachowanie podatników [How to enhance fiscal discipline? The impact of nature of persuasive message and tax morale on taxpayers’ behavior], doi: 10.7366/1896180020143106, s. 445–454; Kamil Imbir, Magdalena Rutniewska: Rola emocji (automatycznych vs. refleksyjnych) w procesach intuicyjnych ocen społecznych [The role of automatic vs. reflective emotions in intuitive social judgents], doi: 10.7366/1896180020143107, s. 455–465.
This item is available online. Expand information to see details.
Dostęp do treści elektronicznej wymaga posiadania kodu PIN. Po odbiór kodu PIN zapraszamy do biblioteki.
E-book
In basket
The volume discusses the dynamically changing identities among Buryats and other nations of Eastern Siberia and Inner Asia. The wide range of articles has been organized into 3 clusters – Ethnicity and Nation-Building Processes, Buddhist Identities, and Landscape and Indigenization. Some of the papers present anthropological empirical research of particular groups, while other adopt a perspective of literary or ecological studies. Constituting an interdisciplinary endeavor, the volume tries thus to link the diverse phenomena under investigation and different research methodologies, and to show them in a wider context of historical and transnational processes. Lastly, it aims at bringing new theoretical perspectives to studies of nations and peoples of broadly understood Inner Asia. Tom omawia dynamicznie zmieniającą się tożsamość Buriatów i innych narodów Syberii Wschodniej i Azji Wewnętrznej. Szeroki zakres artykułów został podzielony na 3 grupy - Etniczność i procesy budowania narodu, Tożsamość buddyjska oraz Krajobraz i rdzenność. Niektóre artykuły przedstawiają antropologiczne badania empiryczne poszczególnych grup, inne przyjmują perspektywę literaturoznawczą lub ekologiczną. Stanowiąc przedsięwzięcie interdyscyplinarne, tom stara się w ten sposób połączyć różnorodne badane zjawiska i różne metodologie badawcze oraz ukazać je w szerszym kontekście procesów historycznych i transnarodowych. Wreszcie ma na celu wniesienie nowych perspektyw teoretycznych do badań nad narodami i ludami szeroko rozumianej Azji Środkowej.
This item is available online. Expand information to see details.
Dostęp do treści elektronicznej wymaga posiadania kodu PIN. Po odbiór kodu PIN zapraszamy do biblioteki.
The item has been added to the basket. If you don't know what the basket is for, click here for details.
Do not show it again